Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง

Rayong Juvenile and Family Court

image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง

เจ้าพนักงานตำรวจศาลมาตรการรักษาความปลอดภัยimage

  พื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัย คือ พื้นที่ที่มีการกําหนดขอบเขตโดยแน่ชัด ซึ่งมีข้อจํากัดและการควบคุมการเข้าออกเป็นพิเศษ มีความมุ่งหมายเพื่อจะพิทักษ์สิ่งที่เป็นความลับ บุคคล และทรัพย์สินของทางราชการให้ปลอดภัย โดยกําหนดมาตรการ การรักษาความปลอดภัยในแต่ละพื้นที่ให้มีระดับแตกต่างกันตามความสําคัญ ดังต่อไปนี้

  “พื้นที่ควบคุม”  คือ พื้นที่ที่อยู่ติดต่อหรือที่อยู่โดยรอบ “พื้นที่หวงห้าม” ภายใน “พื้นที่ควบคุม” ต้องมีมาตรการควบคุมบุคคลและยานพาหนะที่หัวหน้าส่วนราชการศาลยุติธรรมกําหนดเพื่อช่วยกลั่นกรองเสียชั้นหนึ่งก่อนที่จะให้เข้าถึง “พื้นที่หวงห้าม” บุคคลที่มีสิทธิเข้าในพื้นที่ควบคุม ได้แก่ ประชาชนและผู้มาติดต่อเกี่ยวข้องกับราชการศาล

  “พื้นที่หวงห้าม”  คือ พื้นที่ที่มีการพิทักษ์รักษาสิ่งที่เป็นความลับ ตลอดจนบุคคลสําคัญและทรัพย์สินที่สําคัญของทางราชการ “พื้นที่หวงห้าม” แบ่งออกเป็น “เขตหวงห้ามเฉพาะ” และ “เขตหวงห้ามเด็ดขาด” 

  “เขตหวงห้ามเฉพาะ”  คือพื้นที่ซึ่งมีสิ่งที่เป็นความลับ ตลอดจนบุคคลหรือสิ่งที่มีความสําคัญซึ่งจะต้องพิทักษ์รักษา และการเข้าไปในพื้นที่นี้โดยปราศจากการควบคุมอาจทําให้สามารถเข้าถึงความลับ บุคคล และสิ่งที่มีความสําคัญดังกล่าว บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในพื้นที่จะต้องได้รับความไว้วางใจตามชั้นความลับที่เหมาะสม หรือมิฉะนั้นก็ต้องจัดเจ้าหน้าที่ควบคุม พื้นที่ที่เป็นเขตหวงห้ามเฉพาะ เช่นพื้นที่ในห้องพิจารณาและห้องธุรการทั้งหมดที่อยู่ในอาคารศาลยุติธรรม และที่จอดรถผู้เพิพากษา และที่จอดรถราชทัณฑ์

  “เขตหวงห้ามเด็ดขาด”  คือ พื้นที่ซึ่งมีสิ่งที่เป็นความลับ ตลอดจนบุคคลหรือสิ่งที่มีความสําคัญยิ่งซึ่งจะต้องพิทักษ์รักษา การเข้าไปในพื้นที่นี้อาจทําให้สามารถเข้าถึงความลับ บุคคลและสิ่งที่มีความสําคัญยิ่งในการรักษาความปลอดภัยดังกล่าวได้โดยตรง บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในพื้นที่จะต้องได้รับความไว้วางใจตามชั้นความลับที่เหมาะสม พื้นที่ที่เป็นเขตหวงห้ามเด็ดขาด เช่นห้องทํางานผู้พิพากษา และทางเดินที่กําหนดไว้โดยเฉพาะพื้นที่ห้องเก็บสํานวน ห้องคุมขังและทางเดินที่กําหนดไว้โดยเฉพาะ ห้องมั่นคง อาคารที่พักประจําตําแหน่งห้องปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และห้องควบคุมอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัย

 
รู้หรือไม่...   การไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานตำรวจศาล หรือคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ รปภ.ของศาล ฝ่าฝืนเข้าไปในเขตหวงห้าม โดยไม่มีเหตุอันควร อาจจะมีความผิดฐานละเมิดอำนาจศาล
ตามประมวลกำหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 31

 

แหล่งที่มาของข้อมูล :
ก.บ.ศ.ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2550